Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Healingcentre Chiwanka

Artikel 1 Definities

1. Healingcentre Chiwanka stelt zich ten doel het verzorgen van healings en retreats, één en ander in meest ruime zin.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Deelnemer” verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maken van de Diensten van Healingcentre Chiwanka en Healingcentre Chiwanka de opdracht geeft Diensten te verlenen.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de tussen Healingcentre Chiwanka en Deelnemer gesloten Overeenkomst, waarbij Healingcentre Chiwanka zich aan de Deelnemer verbindt Diensten te leveren en Deelnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Healingcentre Chiwanka en de aanvaarding daarvan door Deelnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.4 van deze Algemene voorwaarden.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Healingcentre Chiwanka en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van retreats, alsmede alle andere door Healingcentre Chiwanka ten behoeve van Deelnemer verrichte werkzaamheden.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website www.chiwanka.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Healingcentre Chiwanka en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Healingcentre Chiwanka overeengekomen.

3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer.

4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Aanmelden voor de retreats geschiedt altijd via de website.

2. Zodra de betreffende persoon, de Deelnemer de (online) betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond, ontvangt hij een bevestigingsmail. Op dit moment komt de Overeenkomst tot stand, onder het voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 4.

3. De Deelnemer kan zich voor de One Day Retreat eveneens online aanmelden. De Overeenkomst ten aanzien van de One Day Retreat komt tot stand op het moment dat de Deelnemer de voorafgaande betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond, onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 4.

4. Als Healingcentre Chiwanka een bevestiging naar Deelnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Healingcentre Chiwanka kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van Healingcentre Chiwanka dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Healingcentre Chiwanka deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Deelname aan retreat

1. Zodra de potentiële Deelnemer een aanmelding tot de retreat via de Website heeft ingediend, dan is dit geen garantie voor daadwerkelijke deelname. Healingcentre Chiwanka hecht namelijk veel waarde aan een goede groepsdynamiek. Het is mogelijk dat Healingcentre Chiwanka een potentiële deelnemer vraagt om een vragenlijst in te vullen en/of een telefonisch gesprek te voeren voordat de deelname kan worden bevestigd.

2. Indien een potentiële Deelnemer naar het inzicht van Healingcentre Chiwanka niet binnen de groepsdynamiek past, kan deelname worden geweigerd. Bij weigering wordt de Overeenkomst zoals omschreven in Artikel 3.2 en 3.3 met terugwerkende kracht van rechtswege ontbonden.

3. De potentiële Deelnemer ontvangt in bovenstaand geval het totaal betaalde bedrag zo snel mogelijk terug op de rekening.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Healingcentre Chiwanka zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Healingcentre Chiwanka heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Healingcentre Chiwanka niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Deelnemer bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Healingcentre Chiwanka het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. Bij het eventueel inschakelen van derden zal Healingcentre Chiwanka de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

4. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Healingcentre Chiwanka aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Healingcentre Chiwanka worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Healingcentre Chiwanka zijn verstrekt, heeft Healingcentre Chiwanka het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.

5. De Deelnemer draagt er zorg voor dat Healingcentre Chiwanka zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Deelnemer Healingcentre Chiwanka hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Healingcentre Chiwanka dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal Healingcentre Chiwanka dit onverwijld en schriftelijk mededelen aan Deelnemer.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Healingcentre Chiwanka op en is voor de Deelnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Healingcentre Chiwanka en Deelnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (via e-mail of Whatsapp).

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Healingcentre Chiwanka is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Healingcentre Chiwanka moet voorafgaand hieraan Deelnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke hebben gesteld.

2. Voorts is Healingcentre Chiwanka bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Deelnemer in verzuim is, dan is Healingcentre Chiwanka gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Deelnemer, waarbij Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

1. Een boeking voor een retreat is definitief. Deelnemer heeft geen herroepingsrecht om de op afstand gesloten Overeenkomst te annuleren.

2. De Deelnemer heeft geen recht van ontbinding bij Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering is op Healingcentre Chiwanka van toepassing.

3. De aangeboden Diensten van Healingcentre Chiwanka worden immers expliciet gekenmerkt als Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. De Overeenkomst omvat een bepaalde datum of periode waarop de Diensten zullen worden uitgevoerd, namelijk, de datum van plaatsvinden van de retreat.

4. De aankoop van de gereserveerde Diensten door de Deelnemer worden gezien als een ticket waarmee de Deelnemer toegang heeft tot de Diensten. Op de Website worden de aangeboden Diensten eveneens uitgebreid beschreven waardoor de Deelnemer beschikt over alle informatie over de Diensten en daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie.

Artikel 9a Annulering door Deelnemer aan retreat

1. Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de retreat en wilt annuleren, gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten: a. Tot twee maanden voor aanvang van de retreat ontvangt Deelnemer 50% van de totale deelnamekosten; b. Binnen twee maanden voor aanvang van de retreat worden geen deelnamekosten terugbetaald.

2. Deelnemer heeft tot twee weken voor aanvang van de retreat om een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door Healingcentre Chiwanka, vindt de vervanging niet plaats. Indien Healingcentre Chiwanka schriftelijk akkoord gaat met de voorgestelde vervanging, vindt er geen terugbetaling van deelnamekosten plaats. Een dergelijke verrekening of terugbetaling dient tussen de oorspronkelijke Deelnemer en plaatsvervangende Deelnemer te geschieden.

Artikel 9b Annulering door Deelnemer One Day Retreat

1. Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de One Day Retreat en wilt annuleren, vindt er geen restitutie van de deelnamekosten plaats.

2. Wel heeft Deelnemer heeft het recht om tot 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de One Day Retreat een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door Healingcentre Chiwanka, vindt de vervanging niet plaats.

Artikel 10 Annulering door Healingcentre Chiwanka

1. Annulering van de retreat door Healingcentre Chiwanka geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de retreat en ziekte van de begeleiding.

2. Healingcentre Chiwanka stelt Deelnemer(s) onverwijld op de hoogte in geval van annulering van de retreat.

3. In geval van annulering, zoals omschreven in Artikel 10.1 heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding. Andere optie is deelname op te schuiven naar een andere datum aangezien de retreats maandelijks herhaald worden.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

1. Alle aan Deelnemer gecommuniceerde bedragen en bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief IVA (21%) tenzij anders vermeld.

2. Healingcentre Chiwanka heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Deelnemer rekent ten aanzien van de retreats direct bij aanmelding het volledige bedrag (100%) van de retreat af.

4. In geval van een directe volledige (100%) betaling, geschiedt dit online via de online betaalomgeving waarna direct een bevestiging met factuur naar Deelnemer verstuurd wordt.

5. Indien sprake is van een One Day Retreat, dan geschiedt betaling voor de helft (50%) voorafgaand online via de Website. Het restant (50%) dient Deelnemer contant op de dag zelf te betalen.

6. De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Healingcentre Chiwanka mede te delen.

Artikel 12 Garanties

1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Healingcentre Chiwanka geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.

2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Deelnemer uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Healingcentre Chiwanka is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Deelnemer onjuiste, niet representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. Healingcentre Chiwanka is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Healingcentre Chiwanka, verleent de Deelnemer de bevoegdheid aan Healingcentre Chiwanka om, als een door Healingcentre Chiwanka ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Deelnemer te aanvaarden.

3. Healingcentre Chiwanka is niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de retreat. Noch is Healingcentre Chiwanka aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van Deelnemer.

4. Healingcentre Chiwanka raadt het ten zeerste aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Door een boeking te plaatsen, bevestig je dat je goed verzekerd bent. Dit geldt ook voor een (internationale) zorgverzekering.

5. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de retreat. De retreat wordt op geheel eigen risico bijgewoond.

6. Deelnemer vrijwaart Healingcentre Chiwanka voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan de retreat. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

7. Healingcentre Chiwanka is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stagnatie schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.

8. Healingcentre Chiwanka is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

9. Healingcentre Chiwanka is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.

10. Indien Healingcentre Chiwanka aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Healingcentre Chiwanka met betrekking tot haar Diensten.

11. De aansprakelijkheid van Healingcentre Chiwanka is beperkt tot het door Deelnemer betaalde bedrag om deel te nemen aan de retreat.

12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Healingcentre Chiwanka.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Healingcentre Chiwanka, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van begeleiding van Healingcentre Chiwanka zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Healingcentre Chiwanka, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Healingcentre Chiwanka overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Healingcentre Chiwanka heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 COVID clausule

1. Indien Healingcentre Chiwanka de retreat moet annuleren vanwege COVID of een soortgelijke pandemie in verband met een door het opgelegd reisverbod, dan ontvangt de Deelnemer een voucher ter waarde van het totaal betaalde bedrag en wordt er een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan worden gebruikt om op een later moment deel te nemen aan de retreat.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Healingcentre Chiwanka kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Rechten en plichten gedurende de Retreat

1. Deelname aan het programma gedurende de retreat is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.

2. Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie, maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling.

3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke klachten vooraf te melden bij de begeleiding.

4. Drugs en alcoholgebruik zijn gedurende de gehele retreat niet toegestaan. Tevens is roken niet toegestaan binnen de locaties van Healingcentre Chiwanka.

5. Healingcentre Chiwanka is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling.

6. Deelnemers dienen de omgeving en locaties met zorg te behandelen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

7. Het maken en/of publiceren van video of geluidsopnames gedurende de retreat is niet toegestaan.

8. Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan Deelnemer uit de retreat worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.

Artikel 18 Klachtenregeling

1. Indien Deelnemer een klacht heeft dient Deelnemer dit schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zenden aan info@chiwanka.com. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Healingcentre Chiwanka in behandeling genomen, waarna Deelnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 19 Identiteit van Healingcentre Chiwanka

1. Healingcentre Chiwanka S.L. draagt NIF nummer B56439797.

2. Healingcentre Chiwanka is per email te bereiken via info@chiwanka.com, middels de website www.chiwanka.com en telefonisch op +31 624901432.

Artikel 20 Wijzigingsbeding

1. Healingcentre Chiwanka behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Healingcentre Chiwanka zal Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Deelnemer van toepassing op de Overeenkomst.

3. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Healingcentre Chiwanka Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Healingcentre Chiwanka en haar Deelnemer is het Spaans recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Healingcentre Chiwanka en Deelnemers mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechtbank.